You are here:

Sano Centre is a supporting member of Polish Hospital Federation

Sano Centre for Computational Medicine has become a new supporting member of Polish Hospital Federation (PFSz). The cooperation will be based on the exchange of experiences and contacts in the area of solutions ​​design for specialists in the field of clinical medicine.

Sano Centre is an International Research Foundation established in Krakow as part of the Teaming for Excellence Horizon 2020 program and the International Research Agendas Program (IRAP) of the Foundation for Polish Science. Its mission is to develop new computational methods for personalized medicine, as well as to introduce new diagnostic solutions based on computer simulations into everyday healthcare practice.

We are very happy to become a supporting member of Polish Hospital Federation. One of the most important elements of Sano Centre’s mission is creating specialistic solutions to facilitate physicians’ everyday work. Thanks to the collaboration with Polish Hospitals Federation, we will be able to better understand their needs in the context of computing solutions. Open dialogue and mutual commitment will certainly contribute to the achievement of great results said Karolina Tkaczuk, Ph.D. Eng., Director of Development, Sano Centre.

Established in 2011, Polish Hospital Federation (PFSz) is a nationwide employer’s organization that gathers over 280 hospitals, and through agreements with hospital unions, it functions as an umbrella organization for over 500 hospitals. The main goal of the Federation is to improve the operating conditions of hospitals – better financing, increasing the importance of management, patients’, and employees’ safety.

It is with great joy that we welcome Sano Centre among the supporting members of Polish Hospital Federation #PFSz. We plan to undertake joint actions to improve the working conditions of hospital employees’ and their managers’. As one of the leading non-governmental organizations in the healthcare sector, strongly promoting innovation in healthcare, we are convinced that thanks to cooperation with such a progressive institute as Sano Centre, we can achieve a common goal: modern and resilient medical care for Polish citizenssaid Prof. university Jarosław J. Fedorowski, President of Polish Hospital Federation.


Centrum Sano członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali

Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej zostało nowym członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali. Współpraca ma opierać się na wymianie doświadczeń i kontaktów w obszarze projektowania rozwiązań dla specjalistów w dziedzinie medycyny klinicznej.

Centrum Sano to Międzynarodowa Fundacja Badawcza powstała w Krakowie w ramach programu Teaming for Excellence Horyzont 2020 oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jej misją jest rozwój nowych metod obliczeniowych związanych ze spersonalizowaną medycyną, a także wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych opartych na symulacjach komputerowych.

 – Bardzo cieszymy się z faktu, iż staliśmy się członkiem wspierającym Polską Federację Szpitali. Jednym z najważniejszych elementów misji Centrum Sano jest tworzenie konkretnych rozwiązań ułatwiających pracę lekarzom. Dzięki współpracy z Polską Federacją Szpitali będziemy mogli lepiej poznać ich potrzeby w kontekście rozwiązań obliczeniowych. Otwarty dialog i obustronne zaangażowanie z pewnością przyczyni się do osiągnięcia wymiernych efektówpowiedziała dr inż. Karolina Tkaczuk dyr. ds. rozwoju Centrum Sano.

Założona w 2011 roku Polska Federacja Szpitali jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą bezpośrednio ponad 280 szpitali, a poprzez porozumienia ze związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa dla ponad 500 szpitali. Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali – lepszego finansowania, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników.

Z wielką radością powitaliśmy Centrum Sano w gronie członków wspierających Polskiej Federacji Szpitali #PFSz. Planujemy podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy pracowników szpitali, a także ich menedżerów. Jako jedna z wiodących organizacji pozarządowych sektora ochrony zdrowia, mocno propagująca innowacyjność w ochronie zdrowia, jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z tak postępowym instytutem, jakim jest Centrum Sano możemy osiągnąć wspólny cel: nowoczesną i odporną opiekę medyczną dla polskich obywatelipowiedział prof. uniw. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Facebook
Twitter
LinkedIn